Tự hào truyền thống vẻ vang các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ

    Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của thị xã, các ngành Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận, Văn phòng Thị ủy và ngành Kiểm tra Đảng của thị xã luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị ủy về các chủ trương, chính sách, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh, thị xã, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương.

    Ngày 03/2/1930, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại, một bước phát triển vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương được hình thành và nhanh chóng đi vào hoạt động, trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Trung ương Đảng, trong đó ngành Tuyên giáo được thành lập ngày 01/8/1930; nghành Tổ chức xây dựng Đảng được thành lập ngày 14/10/1930; ngành Dân vận của Đảng thành lập ngày 15/10/1930; Văn phòng cấp ủy ngày 18/10/1930 và ngành Kiểm tra của Đảng được thành lập vào 16/10/1948. Những tổ chức này ra đời đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, nhằm làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, góp phần quyết định thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Lãnh đạo Thường trực Thị uỷ tặng quà cho các đồng chí nguyên Uỷ viên BTV qua các thời kỳ

    Trải qua quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và trưởng thành, dù ở bất cứ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thị ủy ngày càng trưởng thành và nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách, đúc kết được những bài học quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất đáng tự hào, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Đảng bộ thị xã nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng thị xã Sa Pa phát triển vượt bậc trong từng giai đoạn cách mạng. Từ một huyện nghèo của tỉnh đến nay Sa Pa đã trở thành thị xã và đang từng bước hướng đến mục tiêu trở thành thành phố đô thị loại III và trở thành trung tâm nghỉ dưỡng quốc gia tầm cỡ quốc tế vào năm 2030. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiều mô hình mới, đột phá.

    Những kết quả trên đã trở thành nhân tố cơ bản, là nền tảng của những thành tựu toàn diện của Sa Pa suốt nhiều năm qua. Bước tiến bộ quan trọng của công tác xây dựng Đảng là cội nguồn dẫn dắt kinh tế Sa Pa liên tục tăng trưởng cao và tương đối toàn diện, với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 5 năm 2015-2020 tăng trên 13,42%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại, ngoại giao được mở rộng, tăng cường và có nhiều đổi mới, hiệu quả.

 

Thị xã Sa Pa hướng đến mục tiêu trở thành thành phố đô thị loại III và trở thành trung tâm nghỉ dưỡng quốc gia tầm cỡ quốc tế vào năm 2030

Đạt được những thành tựu nổi bật trên, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành Trung ương, tỉnh Lào Cai; sự chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm,trọng điểm của Thị ủy, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của các cấp chính quyền, sự cố gắng của các phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, còn có sự đóng góp quan trọng của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thị ủy, đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của thị xã.

Trải qua chặng đường 91 năm qua, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tích cực, nhạy bén trong hoạt động, chủ động tham mưu  cho Thị ủy trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng, tham mưu xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với địa bàn thị xã. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã. Công tác Tuyên giáo đã bao quát toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời chú trọng nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để định hướng, đánh giá, tham mưu Thị uỷ xử lý và giải quyết làm ổn định tư tưởng cho Nhân dân.

Kế thừa và phát huy truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng, các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của Thị ủy đã không ngừng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp Thường trực Thị ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nhất là công tác sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị, các thôn, tổ dân phố đều có tổ chức đảng và hoạt động hiệu quả. Chủ động tham mưu đề xuất trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, điều động luân chuyển đội ngũ cán bộ ở các vị trí và cương vị, lĩnh vực khác nhau theo yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm được các cấp ủy đảng quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chất lượng đánh giá ngày càng chặt chẽ hiệu quả.

Cùng với sự lớn mạnh của ngành Dân vận trong cả nước, trong những năm qua, Ban Dân vận Thị ủy dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thị ủy đã từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy; tham mưu cho Thị ủy chỉ đạo, cụ thể hóa một cách sáng tạo, quyết liệt các chủ trương của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thị xã đạt kết quả rõ nét, nhất là xã hội hóa xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Công tác nắm và đánh giá tình hình trong Nhân dân được chú trọng thực hiện; đã giải quyết kịp thời nhiều ý kiến kiến nghị của Nhân dân.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với Ngành Kiểm tra Đảng trong cả nước, Ban Kiểm tra, nay là Ủy ban kiểm tra Thị ủy cũng đã không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức bộ máy, từng bước phát triển, ngày càng lớn mạnh; phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, trong những năm qua, UBKT đã bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thực hiện tốt vai trò của cơ quan tham mưu, giúp việc của Thị uỷ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Đảng; chủ động tham mưu cho BCH, BTV Thị ủy tiến kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nai, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên; Xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị Thị uỷ thi hành kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm theo đúng thẩm quyền quy định của Điều lệ Đảng, cho ra khỏi đảng nhiều đảng viên thoái hoá, biến chất, không đủ tiêu chuẩn đảng viên... Những việc làm trên đã góp phần quan trọng vào việc đấu tranh, ngăn chặn, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, chống và ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước. Bảo vệ được đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng, củng cố tổ chức Đảng, nâng cao sức chiến đấu và sự lãnh đạo của Đảng, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, giúp cho tổ chức Đảng và đảng viên xác định rõ mục tiêu lý tưởng và trách nhiệm, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị và công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong đảng, để xây dựng tổ chức Đảng ngày một trong sạch, vững mạnh.

Tự hào với bề dày truyền thống vẻ vang, từ khi ra đời đến nay, vượt lên mọi khó khăn thử thách, các thế hệ cán bộ Văn phòng Thị ủy luôn đoàn kết, sáng tạo, tận tâm, tận lực, làm việc không kể ngày đêm, đáp ứng cao nhất yêu cầu của công việc và sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, BTV và Thường trực Thị ủy. Các thế hệ Văn phòng Thị ủy đã luôn và đang thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ công tác tham mưu, giúp việc cho BTV, Thường trực Thị uỷ cụ thể hoá các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Chủ động sáng tạo, đổi mới về công tác tổ chức, phục vụ hội nghị Thị ủy, quy trình chuẩn bị tài liệu đảm bảo, nội dung được chuẩn bị chu đáo, thời gian hội nghị được bố trí hợp lý, sắp xếp lịch họp linh hoạt, hiệu quả. Hàng năm, chủ trì tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác tổ chức đón tiếp các đoàn cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước, các cơ quan Trung ương, của tỉnh và các địa phương bạn

Trải qua thời gian xây dựng và trưởng thành, các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thị ủy đã góp phần không nhỏ trong việc tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy Sa Pa lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tự hào truyền thống vẻ vang 91 năm của ngành Tuyên giáo, Tổ chức xây dựng Đảng, ngành Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy và 73 năm ngành Kiểm tra của Đảng, bước vào thời kỳ mới, với thời cơ và thách thức mới, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thị ủy tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp công tác, tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, giúp Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành triển khai các Nghị quyết chỉ đạo của Trung ương sát với thực tiễn, thực hiện sát với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã Sa Pa.

Minh Hải - BTG Thị uỷ

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 240,328
  • Tất cả: 1,774,963